Back to stations list

Station Detail

Station Name: Bérégadougou
gid 44
Nom Bérégadougou
Type Land (fixed)
Identificateur WIGOS 0-854-0-011|primary
Pays Burkina Faso
latitude 10.7699
longitude -4.748
elevation 333